Đầu tư gián tiếp

Các biện pháp mở cửa thị trường vốn và tự do hóa ngoại hối của Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc thông qua các công ty môi giới chứng khoán trong nước.

Nhà đầu tư nước ngoài

 • Cá nhân không cư trú ở Hàn Quốc và có quốc tịch nước ngoài
 • Cá nhân nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc được đảm bảo miễn nộp quỹ đầu tư nước ngoài

Chứng khoán đủ điều kiện đầu tư

 • Cá nhân không cư trú ở Hàn Quốc và có quốc tịch nước ngoài
 • Thương phiếu
 • Hối phiếu thương mại
 • Chứng chỉ tiền gửi
 • Đảm bảo thanh toán hối phiếu do ngân hàng đầu tư phát hành

Tài liệu cần thiết

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(khi nhà đầu tư mở tài khoản lần đầu tiên, và khi thay đổi một tài khoản)
 • Chỉ áp dụng đối với những chứng khoán được quy định trong Luật Giao dịch Chứng khoán, bao gồm các giao dịch kỳ hạn theo chỉ số chứng khoán và quyền chọn chứng khoán được giao dịch trên thị trường mở của Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc.
 • Giấy ủy quyền (khi cá nhân được ủy quyền mở một tài khoản)
Khai báo ngoại hối
 • Trong trường hợp nhà đầu tư mang ngoại tệ vào Hàn Quốc
  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi Cục Giám sát Thị trường Vốn (Capital Market Supervision Department) thuộc Dịch vụ Giám sát Tài chính (Financial Supervisory Service). (Sử dụng hộ chiếu để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Biểu đồ phát triển

 • STEP 01.

  Nhà đầu tư nước ngoài

 • STEP 02.

  Dịch vụ Giám sát Tài chính

  STEP 02.

  Công ty môi giới

 • STEP 03.

  IBK

 • STEP 04.

  Công ty môi giới

STEP 01.
 • Nhà đầu tư nước ngoài
  (người được ủy quyền)
STEP 02.
 • tmp
STEP 03.
 • Mở tài khoản ngoại tệ
 • Tài khoản KRW cho cá nhân không cư trú
 • Mở tài khoản ngoại tệ dưới tên của một công ty môi giới
STEP 04.
 • Báo cáo mua bán chứng khoán

Điện thoại liên hệ

 • Trung tâm Đầu tư Nước ngoài (Foreign Investment Center) 82-2-729-7902, 7208