Ngoại hối

Dịch vụ gửi tiền ra nước ngoài dành cho lao động người nước ngoài

Dịch vụ gửi tiền ra nước ngoài dành cho lao động người nước ngoài
Types Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ
bằng internet
Xem chi tiết
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ
IBK ANYTIME
Xem chi tiết
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ
bằng máy rút tiền
Xem chi tiết
Nội dung dịch vụ Gửi tiền ngoại tệ trong và
ngoài nước nhờ sử dụng ngân
hàng điện tử (bao gồm cả
ngân hàng qua điện thoại)
Tự động gửi tiền trong ngoài
nước nhờ đăng ký chuyển
khoản tự động
Gửi tiền ngoại tệ trong ngoài
nước bằng máy rút tiền tự
động (ATM)
Nội dung ưu đãi
  • Ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái
  • Miễn lệ phí thay thế
  • Cước phí gửi tiền thấp nhất
   5,000 won, cao nhất 20,000
   won, khác biệt tùy theo giá
   trị tiền gửi
  • Giảm 30% cước phí gửi tiền
  • Ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái
   (Ưu đãi 30% tính từ biên
   độ mua bán tương ứng)
  • Giảm 30% cước phí gửi tiền
  • Ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái
   (Ưu đãi 30% tính từ biên
   độ mua bán tương ứng)
Tỉ giá áp dụng Tỉ giá bán chuyển khoản mà ngân hàng công khai tại cửa giao dịch hoặc trên trang chủ internet
vào thời điểm gửi tiền
Đặc điểm Có thể gửi tiền ngoại tệ bằng
ngân hàng thông minh sau khi
đăng ký dịch vụ qua điện thoại
Tài khoản rút tiền và chuyển
khoản tự động chỉ giới hạn cho
tài khoản thông thường, tài
khoản tiết kiệm, tiền gửi tự do
của doanh nghiệp, giá trị chuyển
khoản có thể chỉ định là đồng
ngoại tệ hoặc đồng won
Có thể gửi tiền dễ dàng bằng
máy rút tiền tự động (ATM)

Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ qua internet

 • Tự do sử gửi tiền ra nước ngoài mà không cần đến tận quầy sau khi đăng ký tham gia ngân hàng điện tửt
 • Có thể gửi tiền ra nước ngoài thông qua ngân hàng điện thoại sau khi đăng ký dịch vụ điện thoại
 • Ưu đãi về cước phí gửi tiền và ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ qua internet
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ qua internet
Nội dung dịch vụ Gửi tiền ngoại tệ trong và ngoài nước nhờ sử dụng ngân hàng điện tử
(bao gồm cả ngân hàng qua điện thoại)
Đối tượng
giao dịch
  • Pháp nhân
  • Cá nhân
  • Người nước ngoài
Hạng mục
giao dịch
  • Gửi tiền khi chưa trình chứng từ thanh toán: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 50 nghìn đô
  • Gửi kinh phí cho người lưu trú tại nước ngoài hoặc du học sinh tại nước ngoài: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 100 nghìn đô
  • Gửi tiền lương cho lao động người nước ngoài: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 50 nghìn đô
  • Gửi tiền thanh toán nhập khẩu: Không giới hạn
   (Nếu mỗi đợt vượt quá 100 nghìn đô thì phải xin phép địa điểm giao dịch rồi mới giao dịch)
  • Chuyển khoản bằng ngoại tệ trong nước(TR) : Không giới hạn
Nội dung ưu đãi
  • Ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái
  • Cước phí gửi tiền và phương pháp thu tiền phí chuyển
  • Miễn lệ phí thay thế
  • Cước phí gửi tiền thấp nhất 5,000 won, cao nhất 20,000 won, khác biệt tùy theo giá trị tiền gửi
  • Khi gửi trực tiếp
   • Khi gửi trực tiếp
    Phân loại Biếu tặng Du học sinh Chuyển khoản
    sang ngân hàng
    khác
    Chuyển khoản
    trong cùng ngân
    hàng
    Thanh toán
    nhập khẩu
    Cước phí gửi tiền Miễn phí Miễn phí 5,000won Miễn phí Giảm 50%
    Cước phí chuyển
    khoản
    8,000won 8,000won Miễn phí Miễn phí 8,000won
  • Khi giao dịch thay
   • Khi giao dịch thay
    Phân loại Biếu tặng Du học sinh Chuyển khoản
    sang ngân hàng
    khác
    Chuyển khoản
    trong cùng ngân
    hàng
    Thanh toán
    nhập khẩu
    Cước phí gửi tiền Miễn phí Miễn phí 5,000won Miễn phí Giảm 50%
    Cước phí chuyển
    khoản
    8,000won 8,000won Miễn phí Miễn phí 8,000won
Tỉ giá áp dụng Tỉ giá bán chuyển khoản mà ngân hàng công khai tại cửa giao dịch hoặc trên trang chủ internet vào thời điểm gửi tiền
Đặc điểm
  • Có thể gửi tiền ngoại tệ bằng ngân hàng thông minh sau khi đăng ký dịch vụ qua điện thoại
  • Không thể giao dịch vào ngày nghỉ lễ, bị giới hạn thời gian
   (tuy nhiên nếu chuyển khoản trong nước thì có thể giao dịch đến 16:30)
TOP

Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ IBK ANYTIME

 • Tự động gửi tiền vào ngày xác định nhờ đăng ký chuyển khoản tự động
 • Giảm 30% cước phí gửi tiền và ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ IBK ANYTIME
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ IBK ANYTIME
Nội dung dịch vụ Tự động gửi tiền trong ngoài nước nhờ đăng ký chuyển khoản tự động
Đối tượng giao
dịch
  • Pháp nhân
  • Cá nhân
  • Người nước ngoài
Hạng mục giao
dịch
  • Gửi tiền khi chưa trình chứng từ thanh toán: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 50 nghìn đô
  • Gửi kinh phí cho người lưu trú tại nước ngoài hoặc du học sinh tại nước ngoài: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 100 nghìn đô
  • Gửi tiền lương cho lao động người nước ngoài: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 50 nghìn đô
  • Chuyển khoản bằng ngoại tệ trong nước (TR): Không giới hạn
Nội dung ưu đãi Giảm 30% cước phí gửi tiền và ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái (Ưu đãi 30% tính từ biên độ mua bán tương ứng)
Tỉ giá áp dụng Tỉ giá bán chuyển khoản mà ngân hàng công khai tại cửa giao dịch hoặc trên trang chủ internet vào thời điểm gửi tiền
Đặc điểm
  • Types of automatic transfers and processing measures
   Loại hình chỉ định
   Loại hình chỉ định Tiêu chuẩn xử lý
   Chỉ định ngày chuyển khoản và số tiền chuyển khoản Gửi tiền tự động với số tiền chuyển khoản vào ngày
   chuyển khoản
   Chỉ định ngày chuyển khoản Gửi tiền tự động trong phạm vi số dư tài khoản rút tiền
   vào ngày chuyển khoản
   - Gửi tiền tự động toàn bộ số dư có trong sổ tài khoản vào
   tài khoản được chỉ định làm tài khoản chuyển khoản tự động
   Designation of amount Gửi tiền tự động khi đạt đến số tiền chuyển khoản
   - Gửi tiền tự động 1 ngày 1 lần
  • Tài khoản rút tiền và chuyển khoản tự động chỉ giới hạn cho tài khoản thông thường, tài khoản tiết kiệm,
   tiền gửi tự do của doanh nghiệp, giá trị chuyển khoản có thể chỉ định là đồng ngoại tệ hoặc đồng won.
TOP

Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ bằng máy rút tiền tự động (ATM)

 • Có thể gửi tiền ngoại tệ bằng máy rút tiền tự động (ATM) sau khi đăng ký thông tin gửi tiền trước tại cửa giao dịch
 • Giảm 30% cước phí gửi tiền và ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ bằng máy rút tiền tự động (ATM)
Dịch vụ gửi tiền ngoại tệ bằng máy rút tiền tự động (ATM)
Nội dung dịch vụ Gửi tiền ngoại tệ trong ngoài nước bằng máy rút tiền tự động (ATM)
Đối tượng giao
dịch
  • Cá nhân (Doanh nghiệp tư nhân)
  • Người nước ngoài
Items
  • Áp dụng chung (Giới hạn tổng tiền gửi)
   • 1 lần: Mỗi lần 100 đô la Mỹ trở lên ~ dưới 4000 đô la Mỹ (Dưới 6 triệu won tiền Hàn)
   • 1 ngày: Giới hạn bởi mức chuyển khoản tối đa của máy rút tiền tự động (30 triệu won)
  • Gửi tiền khi chưa trình chứng từ thanh toán: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 50 nghìn đô
  • Gửi kinh phí cho người lưu trú tại nước ngoài hoặc du học sinh tại nước ngoài: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 100 nghìn đô
  • Gửi tiền lương cho lao động người nước ngoài: Giới hạn gửi tiền trong năm tính theo đô la Mỹ là dưới 50 nghìn đô
  • Chuyển khoản bằng ngoại tệ trong nước(TR) : Không giới hạn
Nội dung ưu đãi Giảm 30% cước phí gửi tiền và ưu đãi 30% tỉ giá hối đoái (Ưu đãi 30% tính từ biên độ mua bán tương ứng)
Tỉ giá áp dụng Tỉ giá bán chuyển khoản mà ngân hàng công khai tại cửa giao dịch hoặc trên trang chủ internet vào thời điểm gửi tiền
Remarks
  • Tiêu chuẩn xử lý gửi tiền theo từng thời gian giao dịch của máy tự động
   Tiêu chuẩn xử lý gửi tiền theo từng thời gian giao dịch của máy tự động
   Thời gian giao dịch của máy tự động Xử lý gửi tiền
   09:00 – 16:30(Ngày làm việc) Trong thời gian làm việc của ngày đó
   16:30-24:00(Ngày làm việc), thứ 7,
   chủ nhật, ngày nghỉ lễ
   Trong thời gian làm việc của ngày làm việc tiếp theo
   24:00-09:00(Ngày làm việc) Trong thời gian làm việc của ngày đó
  • Có thể gửi tiền dễ dàng bằng máy rút tiền tự động (ATM)
TOP