Đầu tư trực tiếp

Trụ sở chính, Trung tâm Đầu tư Nước ngoài và văn phòng chi nhánh của ngân hàng Kiubank thực hiện tất cả các giao dịch liên quan đến đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Trung tâm Đầu tư nước ngoài cũng hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tư vấn đầu tư, chuẩn bị hợp đồng, mẫu báo cáo và các thủ tục thành lập công ty.

Các loại hình đầu tư nước ngoài trực tiếp

Mua lại cổ phiếu mới phát hành
 • Thành lập công ty mới
 • Đầu tư tăng vốn của công ty trong nước hoặc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FIE)
Mua lại cổ phiếu của một công ty hiện hành
 • Mua lại cổ phiếu hiện có của cổ đông trong nước hoặc FIE
 • Hợp đồng trực tiếp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cổ đông trong nước
 • Mua lại hơn 10% tổng số cổ phiếu giao dịch trên thị trường mở của thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Đầu tư nước ngoài thông qua cho vay dài hạn
 • Trong trường hợp FIE cho vay dài hạn với kỳ hạn từ 5 năm trở lên từ công ty mẹ ở nước ngoài hoặc chi nhánh của FIE.
Mua lại cổ phiếu khi sáp nhập công ty
 • Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi vốn dự trữ hoặc dự trữ tái định giá các FIE để góp vốn.
 • Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phiếu của các công ty mới hoặc công ty hiện hành khi sáp nhập công ty và mua lại của FIE.
 • Mua lại cổ phiếu của FIE thông qua việc mua lại, thừa kế, tăng vốn, và tài trợ của các nhà đầu tư nước ngoài.
 • Trong trường hợp chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi, hoán đổi từ trái phiếu hoán đổi, và bảo lãnh phát hành chứng chỉ tiền gửi chứng khoán.

Mức đầu tư và tỷ lệ đầu tư

Mức đầu tư và tỷ lệ đầu tư
 • Mức đầu tư tối thiểu: 50 triệu KRW là mức đầu tư tối thiểu được quy định trong quy chế.
 • Tỷ lệ đầu tư: Để được coi là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FIE) thì phải có tỷ lệ đầu tư nước ngoài chiếm hơn 10% tổng số cổ phần. Cũng có quy định ngoại lệ, tức dù tỷ lệ đầu tư nước ngoài ít hơn 10% tổng số cổ phần nhưng vẫn được coi là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài như trong trường hợp sau
  Hợp đồng thỏa thuận giữa cá nhân và đối tác trong đó quy định rằng cá nhân được tham gia quản lý dù có cổ phần hay không có cổ phần trong công ty.
  Hợp đồng dài hạn (thời hạn từ 5 năm trở lên) về mua bán nguyên vật liệu hoặc thành phẩm
  Hợp đồng chuyển giao, giới thiệu công nghệ hoặc liên kết Nghiên cứu và Phát triển (R & D)