Tiền gửi

IBK I Love Korea

Sản phẩm chuyên dành cho khách hàng người nước ngoài nhằm cung cấp những ưu đãi về tiền phí chuyển đổi ngoại tệ và gửi tiền ra nước ngoài

Dấu chứng nhận thẩm tra của cán bộ thanh tra tuân thủ pháp luật Số2013-665 (2013. 9. 12)

 • ĐIỀU KIỆN THAM GIACá nhân người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc
 • TIỀN GỬI HẠNG MỤCTiền gửi linh động, Tiền gửi tiết kiệm gửi góp, Tiền gửi cố định
 • THỜI HẠN THAM GIA
  THỜI HẠN THAM GIA
  Tiền gửi linh động
  • -
  Tiền gửi tiết kiệm gửi góp
  • Từ 1 năm đến 3 năm(Có thể chỉ định theo đơn vị tháng)
  Tiền gửi cố định
  • Từ 1 năm đến 3 năm(Có thể chỉ định theo đơn vị tháng)

Chi tiết

Từ 12.9.2013 đến nay, lãi suất trước thuế

IBK I Love Korea
IBK I Love Korea
Sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi có kỳ hạn
(gửi góp tự do)
Tiền gửi có kỳ hạn theo lãi
suất thị trường, Tiền gửi tiết
kiệm hưởng lãi bậc thang
Deposits - Tối thiểu 10,000won trở lên
Mỗi tháng trong
vòng 10 triệu won
100,000won trở lên
Contract Period - Từ 1 năm đến dưới 3 năm (Có thể chỉ định theo đơn vị tháng)
Bank Interest rate
(Annual %)
 • Tiền gửi tiết kiệm Theo lãi s
  uất công khai
  • Dưới 50 triệu won : 0,10
  • Từ 50 triệu won trở lên :
   0.30
  • Từ 1 năm đến dưới 2 năm :
   2.40
  • Từ 1 năm đến dưới 2 năm :
   2.50
  • 3 năm : 2.50
  • Từ 1 năm đến dưới 2 năm :
   2.30
  • Từ 1 năm đến dưới 2 năm :
   2.40
  • 3 năm : 2.45
  • Lãi suất trên đây là lãi suất tại ngày tiêu chuẩn, có thể thay đổi do sự thay đổi của thị trường tài
   chính và có thể khác so với lãi suất áp dụng thực tế tại thời điểm ký kết hợp đồng.
Prime rate
(Annual %)
-
 • Lãi suất ưu đãi : Tối đa 0,30
  • Lãi suất ưu đãi khi chuyển khoản tiền lương : 0,20
   • Điều kiện ưu đãi : Cung cấp ưu đãi vào thời điểm đáo hạn trong
    trường hợp đã tiến hànhchuyển khoản tiền lương*từ 6
    tháng trở lên thông qua ngân hàng này kể từ sau ngày đăng ký
    tham gia.
  • Lãi suất ưu đãi khi sử dụng thẻ : 0,10
   • Điều kiện ưu đãi : Cung cấp ưu đãi vào thời điểm đáo hạn trong
    trường hợp số tiền thanh toán bình quân trong năm từ 2 triệu
    400 nghìn won trở lên đối với thẻ tín dụng (phiếu thanh toán)
    của ngân hàng có chỉ định tài khoản thanh toán là sổ tài khoản
    linh động của ngân hàng này.

Lưu ý) Giải thích thuật ngữ Chuyển khoản tiền lương (Chuyển khoản tiền lương dưới dây thực hiện theo các tiêu chuẩn sau-- Yêu cầu bổ sung)

 • Khi nộp tiền từ 500 nghìn won/tháng trở lên thông qua một hoặc nhiều phương thức trong số các phương thức dưới đây thì được nhận định là chuyển khoản tiền lương
  • Chuyển khoản tiền lương tại ngân hàng này: chuyển khoản tiền lương trực tiếp tại cửa giao dịch, qua internet
  • Chuyển khoản khác: Trường hợp chuyển khoản hàng loạt qua chi phiếu, chuyển khoản hàng loạt qua CMS, nộp tiền lương, trợ cấp, tiền thưởng thông qua hoán đổi ngoài ngân hàng, tài chính hoán đổi tài chính qua điện tử, v.v
  • Trường hợp đã đăng ký điện toán với ngân hàng này về ngày chỉ định để chuyển khoản tiền lương
TOP

Ưu đãi đi kèm

Đây là sổ tài khoản linh động, được miễn lệ phí
 • Điều kiện miễn: Nếu trong vòng một tháng mà thỏa mãn một trong số các điều kiện sau thì được miễn lệ phí của tháng đó
  • Trường hợp đã thực hiện chuyển khoản tiền lương ở ngân hàng này bằng sổ tài khoản này
  • Số tiền thanh toán là từ 200 nghìn won trở lên đối với thẻ tín dụng (phiếu thanh toán) của ngân hàng có chỉ định tài khoản thanh toán là sổ tài khoản linh động của ngân hàng này
 • Miễn lệ phí
  • Lệ phí chuyển khoản qua ngân hàng khác bằng dịch vụ tài chính điện tử của ngân hàng này (ngân hàng viễn thông, ngân hàng điện tử, ngân hàng điện thoại)
  • Lệ phí chuyển khoản qua ngân hàng khác bằng máy tự động hóa của ngân hàng này
 • Miễn lệ phí cho đến ngày cuối cùng tháng tiếp theo của tháng có ngày đăng ký tham gia lần đầu tiên (hoặc ngày hoán đổi lần đầu tiên).
Dịch vụ ngoại hối
 • Nội dung ưu đãi: giảm 50% lệ phí gửi tiền ngoại hối ra nước ngoài, giảm 50% lệ phí hoán đổi ngoại hối
 • Điều kiện cung cấp ưu đãi : Nếu thỏa mãn một trong số các điều kiện sau thì được ưu tiên vào tháng đó
  • Trường hợp đã chuyển khoản tiền lương tại ngân hàng này vào tháng trước thông qua sổ tài khoản này thì
  • Trường hợp số dư tiền gửi tiết kiệm gửi góp hoặc tiền gửi cố định của sổ tài khoản này từ 1 triệu won trở lên
Tham gia khóa học miễn phí về văn hóa
 • Các khách hàng đăng ký sử dụng sổ tài khoản này có thể tham gia khóa học miễn phí thông qua Trung tâm văn hóa từ xa IBK (http://happy.ibk.co.kr), thời gian tham gia khóa học miễn phí là 1 năm kể từ ngày sổ tài khoản có hiệu lực. Tuy nhiên, ngân hàng có thể gia hạn thời gian tham gia khóa học miễn phí.
  • Nội dung chính của khóa học tại Trung tâm văn hóa từ xa IBK: đào tạo ngoại ngữ, sử dụng máy tính, giáo dục đời sống,
   v.v
Dịch vụ tự động hủy khi đáo hạn
 • Sau khi đăng ký tham gia hình thức tiết kiệm gửi góp hoặc hình thức tiền gửi cố định cho sổ tài khoản này, nếu đăng ký hủy tự động khi đáo hạn thì sổ tài khoản sẽ được hủy tự động vào ngày đáo hạn, số tiền gốc và lãi sau thuế sẽ được chuyển khoản sang tài khoản tiết kiệm linh động được chỉ định với tên tài khoản là tên của khách hàng. Tuy nhiên, trường hợp đã đăng ký giới hạn việc rút tiền ví dụ như thiết lập thực quyền hoặc bị tịch biên thì không thể tự động hủy được.

Lãi suất hủy ngang(%/năm)

 • Tiết kiệm gửi góp: Bằng lãi suất hủy ngang của tiền gửi tiết kiệm có thời hạn có ưu đãi của hộ gia đình vào thời điểm ngày đăng ký tham gia
  Tiết kiệm gửi góp
  Dưới 1 tháng Dưới 3 tháng Từ 3 tháng
  đến dưới 6 tháng
  Từ 6 tháng
  đến dưới 9 tháng
  Từ 9 tháng
  đến dưới 1 năm
  Từ 1 năm
  đến dưới 3 năm
  0.30 1.00 Tỷ lệ khấu trừ
  75%
  Tỷ lệ khấu trừ
  70%
  Tỷ lệ khấu trừ
  65%
  Tỷ lệ khấu trừ
  55%

  Lãi suất hủy ngang áp dụng tỷ lệ khấu trừ (tuy nhiên lãi suất tối thiểu là 1,0): Lãi suất công khai của từng thời hạn hợp đồng dạng gửi góp×(1-Tỷ lệ khấu trừ)

 • Tiết kiệm cố định: Bằng lãi suất tiền gửi có thời hạn theo lãi suất thị trường/lãi suất hủy ngang của tiền gửi tính lãi bậc thang vào thời điểm ngày đăng ký tham gia.
  Tiết kiệm cố định
  Dưới 15 ngày Từ 15 ngày
  Dưới 3 tháng
  Từ 3 tháng
  đến dưới 6 tháng
  Từ 6 tháng
  đến dưới 9 tháng
  Từ 9 tháng
  đến dưới 1 năm
  Từ 1 năm
  đến dưới 3 năm
  0.30 0.50 Tỷ lệ khấu trừ
  70%
  Tỷ lệ khấu trừ
  65%
  Tỷ lệ khấu trừ
  60%
  Tỷ lệ khấu trừ
  55%

  Lãi suất hủy ngang áp dụng tỷ lệ khấu trừ (tuy nhiên lãi suất tối thiểu là 1,0): Lãi suất công khai của từng thời hạn hợp đồng dạng tiết kiệm cố định×(1-Tỷ lệ khấu trừ)

TOP

Lãi suất sau khi đáo hạn

 • Tiết kiệm gửi góp: Bằng lãi suất đáo hạn của tiền gửi tiết kiệm có thời hạn có ưu đãi của hộ gia đình vào thời điểm đáo hạn.
  Tiết kiệm gửi góp
  Trong vòng 1 năm sau khi
  đáo hạn
  ½ lãi suất công khai của tiền gửi có thời hạn tương ứng với thời hạn hợp đồngvào thời điểm ngày đáo hạn
  Quá 1 năm sau khi đáo hạn ãi suất công khai của tiền gửi thông thường vào thời điểm ngày đáo hạn
 • Tiết kiệm cố định: Bằng lãi suất đáo hạn của tiền gửi có thời hạn theo lãi suất thị trường/lãi suất tiền gửi tính lãi bậc thang vào thời điểm ngày đáo hạn.
  Tiết kiệm cố định
  Trong vòng 1 năm sau khi
  đáo hạn
   • Tiền gửi có thời hạn theo lãi suất thị trường: ½ lãi suất công khai theo thời hạn hợp đồng có thời hạn vào thời điểm ngày đáo hạn
   • Tiền gửi tính lãi bậc thang: ½ lãi suất coupon vào thời điểm ngày đáo hạn của tiền gửi tính lãi bậc thang có thời hạn bằng thời hạn trả tiền vay
  Quá 1 năm sau khi đáo hạn
  • Lãi suất công khai của tiền gửi thông thường vào thời điểm ngày đáo hạn

Phương thức thanh toán tiền lãi

 • Tiết kiệm gửi góp ․ Tiết kiệm cố định: Thanh toán vào ngày đáo hạn

Hủy hợp đồng

 • Có thể hủy tại điểm giao dịch

Bảo vệ người gửi

Tương ứng
 • Loại tiền gửi này được bảo hiểm bởi Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi theo Luật bảo vệ người gửi tiền, giới hạn bảo hiểm là tổng tiền gốc của sản phẩm tài chính và tiền lãi theo quy định thuộc diện bảo hiểm tiền gửi của quý khách có ở ngân hàng này với giá trị “Tối đa 50 triệu won” cho mỗi người, số tiền vượt quá 5 triệu won không được bảo hiểm. Tuy nhiên, “Trái phiếu tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ” thì không được bảo hiểm bởi Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi theo Luật bảo vệ người gửi tiền.

Hạng mục lưu ý

 • Tùy chọn đăng ký ưu đãi thuế, tiền gửi tiết kiệm sinh hoạt Trong trường hợp thỏa mãn các điều kiện quy định trong Luật giới hạn thuế đặc biệt thì có thể đăng ký ưu đãi thuế, tiền gửi tiết kiệm sinh hoạt , và áp dụng thay đổi các nội dung tương ứng khi có sự thay đổi các quy định pháp luật (về giới hạn tham gia, thuế suất, v.v)
TOP