Đại hội cổ đông

27.03.2015 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt bản đối chiếu công nợ kỳ 54 (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Thay đổi một phần quy định về tiền lương hưu cho công nhân viên (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 3. Đề nghị số 3: Phê duyệt hạn mức thù lao của ban quản trị (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 4. Đề nghị số 4: Phê duyệt hạn mức thù lao kiểm toán (phê duyệt theo đề án ban đầu)
주주총회
07.10.2014 (tạm thời)
 1. Đề nghị số 1 : Thay đổi một phần điều lệ (phê duyệt theo đề án ban đầu)
  (Chuẩn bị căn cứ phát hành chứng khoán vốn theo bản tiêu chuẩn dạng hoàn trả)
21.03.2014 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt đối chiếu công nợ kỳ 53(phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Thay đổi một phần điều lệ(phê duyệt theo đề án ban đầu)
 3. Đề nghị số 3: Phê duyệt hạn mức thù lao của ban quản trị(phê duyệt theo đề án ban đầu)
 4. Đề nghị số 4: Phê duyệt hạn mức thù lao kiểm toán(phê duyệt theo đề án ban đầu)
22.03.2013 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt bản đối chiếu công nợ kỳ 52 (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Phê duyệt hạn mức thù lao ban quản trị (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 3. Đề nghị số 3: Phê duyệt hạn mức thù lao kiểm toán (phê duyệt theo đề án ban đầu)
23.03.2012 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt bản đối chiếu công nợ kỳ 51 (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Thay đổi một phần điều lệ (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 3. Đề nghị số 3: Phê duyệt hạn mức thù lao ban quản trị (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 4. Đề nghị số 4: Phê duyệt hạn mức thù lao kiểm toán (phê duyệt theo đề án ban đầu)
25.03.2011 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt bản đối chiếu công nợ kỳ 50 (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Thay đổi một phần điều lệ (phê duyệt theo đề án ban đầu)
  • * Nội dung thay đổi chính: Thêm phương pháp thông báo triệu tập hội đồng cổ đông,
 3. Đề nghị số 3: Sửa đổi một phần quy định tiền lương hưu của cán bộ công nhân viên (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 4. Đề nghị số 4: Phê duyệt hạn mức thù lao ban quản trị (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 5. Đề nghị số 5: Phê duyệt hạn mức thù lao kiểm toán (phê duyệt theo đề án ban đầu)
26.03.2010 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt bản đối chiếu công nợ kỳ 49 (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Phê duyệt hạn mức thù lao ban quản trị (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 3. Đề nghị số 3: Phê duyệt hạn mức thù lao kiểm toán (phê duyệt theo đề án ban đầu)
27.03.2009 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt bản đối chiếu công nợ kỳ 48 (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Thay đổi một phần điều lệ (phê duyệt theo đề án ban đầu)
  • * Nội dung thay đổi chính : Các quy tắc theo quy tắc thay đổi điều chỉnh con số cố định đăng ký
   (thường nhiệm) của ban quản trị, thay đổi tổng số cổ phiếu phát hành, đa dạng hóa thời gian yêu cầu thanh toán chuyển đổi, lập mới căn cứ phát hành cổ phiếu ưu tiên trả lại, luật ngân hàng doanh nghiệp
 3. Đề nghị số 3: Phê duyệt hạn mức thù lao ban quản trị (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 4. Đề nghị số 4: Phê duyệt hạn mức kiểm toán (phê duyệt theo đề án ban đầu)
28.03.2008 (định kỳ)
 1. Đề nghị số 1: Phê duyệt bản đối chiếu công nợ kỳ 47 (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 2. Đề nghị số 2: Phê duyệt hạn mức thù lao ban quản trị (phê duyệt theo đề án ban đầu)
 3. Đề nghị số 3: Phê duyệt hạn mức thù lao kiểm toán (phê duyệt theo đề án ban đầu)