Công ty con

Công ty TNHH Chứng khoán IBK (IBK Securities Co., Ltd)

Công ty TNHH Chứng khoán IBK (IBK Securities Co., Ltd)
Địa chỉ
 • 11, Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-844
Điện thoại
 • 82-2-6915-5000
FAX
 • 82-2-6915-5802

Công ty Vốn IBK(IBK Capital Corporation)

Công ty Vốn IBK(IBK Capital Corporation)
Địa chỉ
 • 14-22F L&B Tower, 141 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-839
Điện thoại
 • 82-2-531-9332
FAX
 • 82-2-531-9301

Công ty TNHH Thông tin Tín dụng IBK (IBK Credit Information Co., Ltd)

Công ty TNHH Thông tin Tín dụng IBK (IBK Credit Information Co., Ltd)
Địa chỉ
 • 230, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-920
Điện thoại
 • 82-2-3469-2700
FAX
 • 82-2-3469-2708

Công ty TNHH Hệ thống IBK(IBK System Co., Ltd)

Công ty TNHH Hệ thống IBK(IBK System Co., Ltd)
Địa chỉ
 • 141-7, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 100-861
Điện thoại
 • 82-2-3407-6600
FAX
 • 82-2-3407-6601~3

Công ty TNHH Quản lý Tài sản IBK(IBK Asset Management Co., Ltd)

Công ty TNHH Quản lý Tài sản IBK(IBK Asset Management Co., Ltd)
Địa chỉ
 • 11F KBIZ New Building 30 Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Điện thoại
 • 82-2-727-8800
FAX
 • 82-2-727-8877

Công ty TNHH Bảo hiểm IBK (IBK Insurance Co., Ltd)

Công ty TNHH Bảo hiểm IBK (IBK Insurance Co., Ltd)
Địa chỉ
 • 37, Chilpae-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 100-161
Điện thoại
 • 82-2-2270-1600
FAX
 • 82-2-2270-1577

Ngân hàng gởi tiết kiệm IBK

IBK Savings Bank
Địa chỉ
 • 4F, 735, Jungang-daero, Busanjin-gu, Busan, Korea 614-844
Điện thoại
 • 82-51-791-4300
FAX
 • 82-51-4304