Trụ sở chính

Trụ sở chính
Địa chỉ
  • 79, Ulchiro, Chung-gu, Seoul, Korea 100-758
Điện thoại
  • 82-2-729-6114/7114
FAX
  • 82-2-729-7003
TELEX
  • K23932-4
Điện báo
  • IBK SEL
Mã SWIFT
  • IBKOKRSE
Trang chủ