Cơ cấu quản lý doanh nghiệp

Thành phần ban giám đốc

 • žTính đến cuối tháng 12 năm 2014, ban giám đốc (BOD) của IBK có sáu thành viên, gồm Chủ tịch và Tổng giám đốc, phó chủ tịch điều hành cao cấp (SEVP), và bốn giám đốc bên ngoài. SEVP cao cấp được chỉ định bởi Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) với nhiệm kỳ ba năm dựa trên sự tiến cử của Chủ tịch và Tổng giám đốc IBK. Chiếm đa số trong BOD, các giám đốc bên ngoài được lựa chọn dựa theo chuyên môn và kinh nghiệm của họ về lĩnh vực quản lý kinh doanh, kinh tế, kế toán, luật pháp và/hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Họ cũng được chỉ định bởi FSC dựa trên sự tiến cử của Chủ tịch và Tổng giám đốc IBK, người được chỉ định bởi Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc dựa trên sự tiến cử của Chủ tịch FSC.

Các hoạt động chính của BOD

 • žBan giám đốc IBK biểu quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến việc vận hành kinh doanh của ngân hàng. Vào năm 2014, BOD đã triệu tập 13 cuộc họp để thông qua 44 nghị quyết và xem xét 16 báo cáo. Đặc biệt, cuộc họp BOD thứ tư vào ngày 31 tháng 3 đã được triệu tập để biểu quyết kế hoạch kinh doanh Cổ phiếu tồn kho dưới hình thức Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR). Vào ngày 29 tháng 5, cuộc họp thứ năm được tổ chức để xem xét báo cáo kế hoạch quản lý ứng phó các yêu cầu tài chính BIS theo các quy định vốn toàn cầu nghiêm ngặt hơn.
 • žNăm 2015, IBK sẽ tiếp tục các nỗ lực quản trị tập đoàn gương mẫu đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất thông qua các cuộc họp, thảo luận và hoạt động BOD thường xuyên. Đặc biệt, ban quản lý và BOD của ngân hàng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thành lập các thông lệ quản lý mở rộng và dựa trên nguyên tắc, đồng thời cũng phát triển các mối quan hệ có tính chất xây dựng với tất cả cổ đông vì sự quản trị tập đoàn tiên tiến hơn.

Các tiểu ban

 • žBOD của IBK có ba tiểu ban dưới quyền - Ủy ban quản trị BOD, Ủy ban điều hòa quản lý và Ủy ban quản lý rủi ro. Những ủy ban này cùng nhau hoạt động để đẩy mạnh sự quản lý minh bạch và cân đối của ngân hàng. Để đảm bảo sự độc lập trong việc vận hành các ủy ban này, Ủy ban điều hòa quản lý chỉ gồm các giám đốc bên ngoài, và Ủy ban quản lý rủi ro có chủ tịch là một giám đốc bên ngoài.
Ủy ban quản trị BOD
 • žỦy ban quản trị BOD gồm sáu giám đốc điều hành và bên ngoài, và được lãnh đạo bởi Chủ tịch & Tổng giám đốc của ngân hàng. Ủy ban xem xét các cách thức cải thiện hiệu quả hoạt động và chức năng của BOD và các tiểu ban của nó. Nó cũng hỗ trợ các hoạt động của BOD và duy trì giá trị của cổ đông và các bên có liên quan thông qua giao tiếp với nhau. Ủy ban thu hẹp danh sách các ứng cử viên cho các vị trí giám đốc bên ngoài để rồi trình lên Tổng giám đốc của IBK, người sau đó tiến cử lên FSC để bổ nhiệm. Thêm vào đó, ủy ban cũng chỉ định các ủy viên ban chấp hành ngân hàng dựa trên sự tiến cử của Tổng giám đốc ngân hàng và trao đổi kỹ lướng các mục nghị trình được BOD đệ trình.
Ban điều hòa quản lý
 • žGồm bốn giám đốc bên ngoài, ủy ban này xem xét kế hoạch thực hiện đánh giá và điều hòa cho việc thực hiện quản lý của các giám đốc điều hành và trưởng các phân khu.
Ủy ban quản lý rủi ro
 • žỦy ban quản lý rủi ro gồm bốn giám đốc điều hành/bên ngoài. Chủ tịch là một giám đốc bên ngoài, được chỉ định bởi BOD. Ủy ban này lập và phê chuẩn các chính sách quản lý rủi ro để duy trì mức độ hiệu quả của các hệ số an toàn vốn, và quản lý các loại rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động kinh doanh bình thường của ngân hàng

Cơ cấu sở hữu

  (Số cổ phiếu, %)

 • Overseas Remittance
    Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi Tổng
  Chính phủ và GRE*
  Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc 283,347,649 51.2% 44,847,038 45.8% 328,194,687 50.4%
  Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc 10,490,000 1.9% 46,915,282 47.9% 57,405,282 8.8%
  Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc 8,501,153 1.5% 6,210,000 6.3% 14,711,153 2.3%
  Tổng phụ 302,338,802 54.7% 7,972,320 100.0% 400,311,122 61.5%
  Khác
  Các cổ đông khác 550,878,443 45.3% 0 - 250,878,443 38.5%
  Tổng 553,217,245 100.0% 97,972,320 100.0% 651,189,565 100.0%
  • ž* GRE: Các cơ quan liên quan đến chính phủ trong đó chính phủ là cổ đông chính