Quản lý doanh nghiệp

Hội đồng quản tri

 • žHội đồng quản trị (BOD) của IBK bao gồm 6 thành viên : Chủ tịch kiêm CEO, Phó chủ tịch CEO và 4 giám đốc bên ngoài.Chủ tịch và Giám đốc điều hành IBK do Tổng thống Hàn Quốc chỉ định theo đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC). Phó Tổng Giám đốc được chỉ định bởi FSC trong ba năm, dựa trên đề xuất của Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ngân hàng. Các giám đốc bên ngoài, những người phải cùng chiếm được đa số trong Hội đồng quản trị, được FSC bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch và Giám đốc điều hành của IBK. Các khuyến nghị phải dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của ứng viên trong các lĩnh vực như quản lý kinh doanh, kinh tế, kế toán, luật và / hoặc khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

 • Hội đồng Quản trị của IBK bỏ phiếu về những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, thông qua 52 nghị quyết, và xem xét 13 báo cáo. Sau đây là những cuộc họp đáng chú ý: cuộc họp thứ hai, được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 để bỏ phiếu về các giới hạn đầu tư cho việc huy động vốn của Quỹ Bổ trợ Văn hoá; Cuộc họp thứ tám, được tổ chức vào ngày 14 tháng 7, bỏ phiếu về việc sửa đổi toàn bộ các quy định kiểm soát nội bộ của Ngân hàng; Và một thứ mười một, được tổ chức vào ngày 30 tháng 11, để nhận được báo cáo về việc quản lý của Ngân hàng liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 • Năm 2017, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc duy trì danh tiếng về các hoạt động quản lý công khai, minh bạch, thận trọng và nguyên tắc. Họ cũng sẽ được tham gia vào việc phát triển mối quan hệ tích cực và xây dựng với tất cả các bên liên quan của Ngân hàng.

Các ban dưới Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của IBK bao gồm 3 tiểu ban:
 • ž Ban Điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Bồi thường và Quản lý, Ban quản lý rủi ro. Mục tiêu của cả ba là để thúc đẩy hoạt động công khai, minh bạch, thận trọng và dựa trên nguyên tắc. Để đảm bảo sự độc lập của họ, Ban bồi thường và Quản lý bao chỉ gồm các giám đốc bên ngoài, trong khi Ban Quản lý Rủi ro được điều hành bởi một giám đốc bên ngoài.
Ban điều hành của Hội đồng quản trị
 • ž Do Chủ tịch và Giám đốc điều hành Ngân hàng đảm nhiệm, Ban điều hành bao gồm tổng cộng sáu giám đốc điều hành và các giám đốc bên ngoài. Các chức năng chính của Uỷ ban bao gồm xem xét kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động và chức năng của Hội đồng quản trị và các tiểu ban khác cũng như làm kênh truyền thông chính với các cổ đông của Ngân hàng và các nhóm liên quan khác nhằm bảo vệ lợi ích và cải tiến của họ. Sau khi Ủy ban thu hẹp số lượng ứng cử viên cho các vị trí giám đốc bên ngoài, nó sẽ đệ trình danh sách sửa đổi lên Giám đốc điều hành, sau đó đề nghị đưa tên của các ứng cử viên vào FSC. Ủy ban cũng đề xuất các ứng cử viên cho các vị trí điều hành cấp cao, dựa trên các khuyến nghị của Giám đốc điều hành. Cuối cùng, nó nghiên cứu các chương trình nghị sự đã được đệ trình bởi Hội đồng Quản trị.
Ban Bồi thường và quản lý
 • žBao gồm 4 giám đốc bên ngoài, Ban Bồi thường và Quản lý có nhiệm vụ xem xét khối lượng đền bù với các giám đốc điều hành và trưởng nhóm, sau đó đánh giá lại những đánh giá của họ
Ban Quản lý Rủi ro
 • ž Ban quản lý rủi ro bao gồm tổng cộng 3 giám đốc điều hành và các giám đốc bên ngoài. Đứng đầu là một giám đốc bên ngoài, được bổ nhiệm bởi BOD, tiểu ban này có nhiệm vụ xem xét và phê duyệt những chính sách quản lý rủi ro để giúp cho Ngân hàng duy trì tỉ lệ vốn đầy đủ, phù hợp. Ban này cũng giải quyết các loại rủi ro khác có thể phát sinh trong các hoạt động kinh doanh hằng ngày của ngân hàng.

Cơ cấu sở hữu (Tính đến ngày 31/12/ 2016)

  (Số cổ phiếu, %)

 • Overseas Remittance
  Cổ đông Cổ phiếu thường Cổ phiếu ưu đãi Tổng Sở hữu
  Chính phủ Hàn Quốc 290,109,219 44,847,038 334,956,257 50.90%
  Ngân hàng phát triển Hàn Quốc 10,490,000 46,915,282 57,405,282 8.7%
  Ngân hàng Eximbank Hàn Quốc 8,501,153 6,210,000 14,711,153 2.3%
  Tổng các công ty con 302,338,802 7,972,320 400,311,122 61.5%
  Khác 250,878,443 - 250,878,443 38.10%
  (Các nhà đầu tư nước ngoài) (95,285,180) - (95,285,180) (17.02%)
  Tổng 559,978,815 97,972,320 657,951,135 100.00%
  • ž* Cố phiếu ưu đãi của KDB và KEXIM là những cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi cứu được, hay còn gọi là RPCS