Dữ liệu ngân hàng

Ngày thành lập

 • ž 01 tháng 8 năm 1961

Trụ sở chính

 • ž Địa chỉ : 79, Ulchiro, Chung-gu, Seoul, Korea 100-758
 • Tel : +82-31-888-8000 (overseas), 1566-2566 / 1588-2588 (trong nước)
 • žFax : 82-2-729-7003
 • ž Đường Cáp : IBK SEL
 • ž SWIFT : IBKOKRSE
 • žWebsite : https://www.ibk.co.kr

Mạng lưới nội địa

 • ž 636 Chi nhánh

Mạng lưới quốc tế

 • ž 1 công ty con ở Trung Quốc (với 16 chi nhánh)
 • ž 8 Chi nhánh, 3 Văn phòng đại diện

Số nhân viên

 • 12,288

Tổng tài sản

 • ž 292,874 tỉ won

Cổ phần của cổ đông

 • ž 17,422 tỉ won

Xếp hạng tín dụng

 • ž Moody's Aa2
 • ž S&P AA-
 • ž Fitch Rating AA-